Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus versi online/daring (dalam jaringan)
era /éra/ n kurun waktu dl sejarah; sejumlah tahun dl jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dl sejarah; masa;
-- bonanza minyak masa ketika minyak memberikan keuntungan besar: dng berakhirnya -- bonanza minyak pd tahun 1984, industri otomotif anjlok;
-- pembangunan zaman yg diisi dng kegiatan pembangunan; -- telekomunikasi zaman meningkatnya pemakaian sarana telekomunikasi; zaman meningkatnya industri perangkat telekomunikasi
era·di·ka·si /éradikasi/ n Bio pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yg terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit
erak ark a lelah
eram, meng·e·ram v 1 duduk mendekam untuk memanaskan telur agar menetas (tt ayam, burung): beberapa ekor ayamnya sedang ~; selama enggang ~ , ki lama sekali; 2 duduk menderum; mendekam: harimau ~ hendak menerkam mangsanya; 3 turun; lengkung (tt lantai, tanah, jalan); 4 cak tinggal dl rumah (tidak pernah pergi ke luar rumah); mengurung diri di rumah: mari kita berjalan-jalan, jangan ~ saja;
meng·e·rami v mendekami; mengeram pd: ayam ~ telur itik;
~ telur orang, ki kas mengawini perempuan yg sudah mengandung;
meng·e·ram·kan v 1 membiarkan telur dierami; 2 menetaskan;
peng·e·ram n 1 ayam (itik) yg mengerami; 2 alat untuk memanaskan telur supaya menetas; mesin pengeram (penetas);
peng·e·ram·an n proses, cara, perbuatan mengerami
1erang /érang/ n hitam; biru kehitam-hitaman
2erang /érang/ a, erang-erot a mencang-mencong; erot benyot; menyerong-nyerong;
me·nge·rang v membuat benyot
erang n keluh atau rintih (krn kesakitan);
meng·e·rang v mengeluh (merintih) krn kesakitan: semalam-malaman ia ~ krn kakinya luka parah;
erang·an n hasil mengerang
erat a 1 kuat sehingga tidak mudah lepas (tt ikatan, pegangan): pegangannya -- sekali sehingga sukar dilepaskan; 2 teguh (tt janji, pertalian): telah diadakan perjanjian yg -- antara kedua negara itu; 3 karib benar (tt persahabatan): kedua perantau itu telah menjalin persahabatan yg --;
erat-erat a kuat-kuat; dng kuat (erat) sekali: peganglah ~ , jangan sampai terlepas;
meng·e·rat·kan v 1 menjadikan erat (tt ikatan); 2 meneguhkan (pertalian, persaudaraan): diadakan malam silaturahmi untuk ~ tali persaudaraan;
mem·per·e·rat v 1 menjadikan lebih erat (tt ikatan); 2 menjadikan lebih akrab (tt persahabatan)
era·ta /érata/ n daftar pembetulan kesalahan yg terdapat di dl buku yg sudah tercetak; pembetulan; ralat